تبلیغات
دام ، طیور ، آبزیان - ررسی اثرات اسیدهای آلی بر عملکرد طیور - بخش 1
دام ، طیور ، آبزیان

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ررسی اثرات اسیدهای آلی بر عملکرد طیور - بخش 1

تحقیقات در مورد طیور خیلی کم می باشد. چندین مطالعه در رابطه استفاده اسید فرمیک انجام شده است. یک آزمایش توسط ووگت و ماتز (1981) اثر فوماریک اسید را روی جوجه های گوشتی و مرغان تخمگذار گزارش کرده است ....

بررسی اثرات اسیدهای آلی بر عملکرد طیور - بخش 1.


 
تحقیقات در مورد طیور خیلی کم می باشد. چندین مطالعه در رابطه استفاده اسید فرمیک انجام شده است. یک آزمایش توسط ووگت و ماتز (1981) اثر فوماریک اسید را روی جوجه های گوشتی و مرغان تخمگذار گزارش کرده است. فوماریک اسید بازده غذایی را در جوجه های گوشتی 5/3 تا 4 درصد بهبود داد. بازده غذایی مرغان تخمگذار نیز بهبود یافت اما میزان تخمگذاری تحت تأثیر قرار نگرفت . پتن و والدروپ (1988) یک بهبود معنی داری را در اضافه وزن جوجه های گوشتی که 5/0 تا 1 درصد فوماریک اسید دریافت کرده بودند را گزارش کردند. غلظت های بالاتر با کاهش مصرف خوراک و وزن بدن همراه بود . اسکینر و همکاران (1991) یک بهبود معنی داری در وزن بدن در 49 روزگی و استفاده خوراک جوجه های گوشتی نر تغذیه شده با 0 ، 125/0 ، 25/0 یا 5/0درصد اسید فوماریک را گزارش کردند. میزان مرگ و میر ، چربی محوطه شکمی و درصد لاشه تحت تأثیر قرار نگرفت . در یک آزمایش مشابهی توسط رانهو و همکاران(1997) گزارش شده که 25/0 تا 1درصد اسید فوماریک با یک آنتی بیوتیک محرک رشد ( نیترووین ) تغذیه شده به جوجه های گوشتی هوبارد قابل مقایسه بود، رشد تحت تأثیر قرار نگرفت اما مصرف خوراک کاهش یافت که نتیجه آن بهبود معنی داری در ضریب تبدیل شد.
بازدهی غذایی برای 5/0 و 75/0 و 1 درصد فوماریک اسید با آنتی بیوتیک کنترل قابل مقایسه بود.
همراه با بهبود عملکرد یک بهبود معنی داری در AME که وابسته به دوز مصرفی بود ملاحظه شد. آنالیز رگرسیون خطی یک افزایش kg /Kcal 183 برای هر 1درصد اسید فوماریک نشان داد. همچنین مطالعاتی در رابطه با آزمایش اثرات تغذیه پروپیونیک ، مالیک ، سوربیک ، تارتاریک ، لاکتیک و فرمیک اسید بر روی عملکرد وجود دارد. اثرات پروبیونیک اسید در حضور یا عدم حضور باسیتراسین یا روکسارسون توسط ایزات و همکاران(1990) گزارش شده است که یک افزایش معنی داری در درصد لاشه برای جوجه های گوشتی ماده و یک کاهش معنی داری برای چربی شکمی برای نرها در 49 روزگی مشخص شد و سایر اثرات عملکردی مشاهده نشد. ووگت و همکاران(1982) اثرات اسید مالیک، سوربیک و تارتاریک را (5/0 تا 2درصد ) در جوجه های گوشتی آزمایش کردند. آنها افزایش در اضافه وزن با سطوح اپتیمم 12/1 و 33/0درصد برای به ترتیب اسید سوربیک و تارتاریک گزارش کردند. سوربیک و مالیک اسید همچنین تمایل به بهبود بازده غذایی داشتند. ورستیگ و جانگبلود(1999) اثر اسیدلاکتیک در جیره را روی عملکرد جوجه های گوشتی از سن 0 تا 6 هفتگی آزمایش کردند. اضافه وزن بدن تمایل به زیاد شدن داشت در صورتی که نسبت خوراک به اضافه وزن به طور معنی داری وقتی که پرنده ها با 2درصد اسیدلاکتیک تغذیه شدند بهبود یافت.
با توجه به اینکه آب آشامیدنی مهمترین ریسک برای شیوع آلودگی کامپیلوباکتر در جوجه های گوشتی است چاوراچ و همکاران(2004) اثرات اسیدهای آلی را در آب آشامیدنی را روی جوجه های گوشتی بررسی کردند. آنها گزارش کردند که آب آشامیدنی اسیدی شده می تواند یک نقش حیاتی در استراتژی امنیت زیستی جلوگیری از شیوع کامپیلوباکتر از طریق آب آشامیدنی در گله های گوشتی ایفا کند.
در جوجه های گوشتی لسون و همکاران(2005) اثرات اسید بوتیریک(به شکل گلیسرید) و باسیتراسین را روی ارتفاع پرزها و عمق کریپتهای روده به دنبال یک چالش کوکسیدیوزی مقایسه کردند. در سطح 2/0درصد اسید بوتیریک عمق کریپتها به طور معنی داری از گروه باسیتراسین بالاتر بود. اضافه وزن پرندگان تغذیه شده با مکمل اسید بوتیریک نیز بالاتر از گروه کنترل بود. محققین نتیجه گرفتند که اسید بوتیریک در حفظ ساختار پرزهای روده کمک کرده و سبب کاهش اثرات مخرب چالش کوکسیدیوزی می شود.
..
مورفولوژی دوازدهه و اضافه وزن از 21 تا 27 روزگی به دنبال چالش با اووسیتهای کوکسیدیوزی

اضافه وزن 21 تا 27 روزگی(گرم)
دوازدهه(نانومتر)
تیمار
252 b
عمق کریپت
ارتفاع پرز
 

-

270 a
1428
کنترل
316 a
230 b
1595
باسیتراسین

226 a

1526
2/0درصد اسید بوتیریک
65
9/17
70
SD
..
میانگین های با حروف متفاوت تفاوتشان معنی دار است.
در آزمایشی اثر اسیدهای آلی با تاکید بر گلوکونیک اسید در جوجه های تغذیه شده با جیره ذرت-کنجاله سویا که کمبود فسفر قابل دسترس داشت ( 16/0درصد فسفر غیرفیتاتی) روی استفاده فسفر فیتاتی بررسی شد. نتایج آزمایش نشان داد که اضافه وزن و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های تغذیه شده با گلوکونات کلسیم، گلوکونات سدیم، آلیمت و اسید سیتریک بطور معنی داری افزایش یافت. ولی در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 45/0 فسفر غیر فیتاتی افزایشی در خاکستر استخوان درشت نی مشاهده نشد. در نتیجه استفاده از اسیدهای آلی در جیره جوجه های تغذیه شده با جیره ذرت-کنجاله سویا استفاده فسفر فیتاتی را بهبود می بخشد( Rafacz-Livingston et al., 2005). در آزمایشی دیگر، لیم و همکاران(2008) گزارش کردند که در جیره های با کمبود فسفر اسیدهای آلی سیتریک، مالیک و فوماریک درصد خاکستر استخوان را افزایش می دهند ولی فقط اثر اسید سیتریک معنی دار بود.
یک آزمایش روی جوجه های گوشتی در طی یک دوره 35 روزه با یک ترکیبی از اسیدهای آلی در یک حامل غیرآلی (شامل 3 کیلوگرم در هر تن خوراک) در برابر گروه کنترل بدون اسیدیفایر انجام شد. ترکیب اسید آلی شامل فرمیک و پروپیونیک اسید (70 به 30) بود. نتایج آزمایش بطور معنی داری اثر افزایش رشد ناشی از اسیدهای آلی را نشان داد( Lückstädt et al., 2004).
در آزمایشی گارسی و همکاران (2007) اثر اسید فرمیک و عصاره گیاهی را روی رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و مورفولوژی موکوس های روده ای بررسی کردند. آنها دریافتند که همه گروههای افزودنی قابلیت هضم ظاهری ایلئومی مواد مغذی را بهبود دادند. هر دو سطح 5000 وppm 10000 اسید فرمیک ارتفاع پرزها را بهبود و گروه تغذیه شده باppm 10000 اسید فرمیک نیز بالاترین عمق کریپت را داشت، ولی ناحیه سطحی پرزها تحت تاثیر قرار نگرفت.
سمیک و همکاران (2007) در آزمایشی اثرات نمکهای اسیدهای آلی(فرمات آمونیوم و پروپیونات کلسیم) را روی جوجه های گوشتی بررسی کردند. نتیجه گرفتند که نمکهای اسیدهای آلی در جیره باعث کاهش خوراک مصرفی ولی اضافه وزن مشابه گروه شاهد می شوند و بنابراین ضریب تبدیل غذایی را بهبود می دهند. نمک اسیدهای آلی همچنین شمار باکتریها و قارچها را در خوراک و دستگاه گوارش کاهش داده و سبب بهبود ارتفاع پرزها و کمک به بهتر شدن استفاده از مواد مغذی می شوند
...

http://cialisbuys.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:54 بعد از ظهر

You reported that effectively!
try it no rx cialis cialis ahumada cialis online holland buying cialis in colombia buy cialis online cheapest cialis pills in singapore il cialis quanto costa cialis 10 doctissimo cialis 20mg prix en pharmacie cialis sale online
buycialisky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:52 قبل از ظهر

Wow plenty of fantastic data!
buy kamagra viagra where buy viagra buying viagra without a prescription viagra prices uk buy viagra without prescription buy real viagra buy viagra prescription online buy female viagra online where to buy viagra online without prescription buy viagra safely
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:21 بعد از ظهر

You suggested this terrifically.
cialis 5 mg para diabeticos cialis billig fast cialis online cialis canadian drugs cialis prezzo di mercato price cialis per pill cialis qualitat only now cialis 20 mg cialis tablets cialis patentablauf in deutschland
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:49 قبل از ظهر

You suggested that adequately!
can i take cialis and ecstasy cialis en 24 hora free generic cialis enter site 20 mg cialis cost buy cialis online cheapest cialis 10 doctissimo generic for cialis are there generic cialis acheter du cialis a geneve cialis side effects
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:58 قبل از ظهر

Perfectly expressed certainly. !
viagra vs cialis vs levitra tadalafil 10 mg cialis generika wow cialis 20 cialis 5mg prix cialis sans ordonnance cialis 20 mg cut in half cialis daily dose generic cialis name brand cheap cialis online
Buy cialis online
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:34 بعد از ظهر

Perfectly voiced truly. .
cialis cost cialis sans ordonnance cialis canada on line click now buy cialis brand the best choice cialis woman chinese cialis 50 mg only best offers 100mg cialis buying cialis on internet cialis tablets australia best generic drugs cialis
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:31 بعد از ظهر

Fine information. With thanks!
side effects of cialis buy cialis sample pack cialis free trial where do you buy cialis cialis online napol cialis baratos compran uk 200 cialis coupon cialis therapie cialis therapie how much does a cialis cost
Viagra uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:48 قبل از ظهر

Point certainly applied!!
order cheap viagra online order viagra online without prescription how to safely buy viagra online viagra no prescription buy viagra online cheap viagra buy viagra pharmacy online viagra buy viagra online discount order online viagra viagra side effects viagra buy usa
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 06:33 بعد از ظهر

Cheers, I like it!
warnings for cialis enter site very cheap cialis cialis from canada cialis dosage amounts side effects for cialis cialis savings card online cialis where cheapest cialis cialis pills cheap cialis
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 02:31 بعد از ظهر

Superb facts, Many thanks!
achat cialis en europe cialis 05 canadian cialis cost of cialis per pill price cialis best cialis patentablauf in deutschland cialis herbs cialis billig acheter cialis kamagra cialis prezzo di mercato
Cialisaddex
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:33 بعد از ظهر

Truly tons of useful data!
prescription doctor cialis prix de cialis are there generic cialis non 5 mg cialis generici prix cialis once a da click now buy cialis brand cialis online deutschland buy cialis online legal look here cialis cheap canada cialis prezzo in linea basso
randycallicoat.wordpress.com
جمعه 16 تیر 1396 08:50 بعد از ظهر
Hello, I would like to subscribe for this blog to take most recent updates, thus where can i do it please assist.
haileyhenter.wordpress.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 01:16 بعد از ظهر
It's in reality a great and useful piece of info. I am satisfied that
you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this.

Thank you for sharing.
http://Zenaidamerten.bravesites.com/
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 02:48 بعد از ظهر
Incredible story there. What happened after? Good luck!
لیلا
چهارشنبه 27 خرداد 1388 11:59 قبل از ظهر
ضمن عرض تبریک به شما دوست عزیز که توانسته اید با زحمات فراوان وبلاگ بسیار زیبای خود را به ثبت برسانید...و تشکر فراوان بابت مطالب بسیار ارزنده و فواید ان برای هر بازدید کننده ای...شما را به گروه بزرگ اوکسین ادز جهت درج وبلاگ خود و زیباسازی محیط وبلاگ، به ازای ثبت وبلاگ و واریز پول توسط ما به شماره حساب بانکی شما دعوت مینماییم...
...ثبت نام با شما....بازدید روزانه از وبلاگتان و واریز پول به حساب بانکی شما توسط ما...کافیست در سایت زیر ادرس وبلاگ و شماره حساب بانکی خود را درج نمایید..در هر کجا که هستید..بعد از 24 ساعت تاثیر انرا خواهید دید. در ضمن فرصت طلایی در یافت 50% پول بیشتر را هرگز از دست ندهید گروه اوکسین ادز برآن است که برای تشویق بیشتر اعضایش یک فرصت استثنایی به آنها بدهد و 50% بیشتر پرداخت کند شما هم این فرصت طلایی را از دست ندهید دیگر چنین شانسی در خانه شما را نخواهد زد ....به گروه بزرگ اوکسین ادز بپیوندید.
عضویت سریع:
http://www.oxinads.com/?i=35770
همچنین سایت های پر بازدید ایران ، عضویت فعالی دراین گروه دارند....به ازای هر کدام از وبلاگهایتان پول در میاورید......تعداد زیاد اعضای این گروه نشاندهنده رسمیت این گروه و هیچ گونه سوء استفاده است. فقط وبلاگ خود را ثبت نمایید و پول پارو کنید...بدون هیچ گونه چشم داشت و تضرر مالی....در هر کجا و در هر زمان و درهر وضعیت مالی که هستید..به گروه بزرگ اوکسین ادز بپیوندید.
عضویت سریع فقط در اینجا:

http://www.oxinads.com/?i=35770
http://www.oxinads.com/?i=35770
ما منتظر شماییم به ما بپیوندید
درضمن برای فعال شدن حسابتان باید کد بنر ها را در سایتتان قرار دهید
http://www.oxinads.com/?i=35770
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : مهندس کوروش ابراهیمیان

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان